Witaj na PIT 4R

Deklaracja przeznaczona jest do wypełnienia przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Pit 4r należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

  • miejsca zamieszkania płatnika - osoby fizycznej, albo
  • siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności płatnika.

Deklarację pit 4r i pit 11 składa się do dwóch różnych urzędów skarbowych – według odpowiednio właściwości płatnika oraz podatnika.
Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest podmiot obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. A zatem płatnikiem można określić podmiot, który zapłaty dokonuje za osobę trzecią, nie jest nim natomiast podatnik wpłacający zaliczki na podatek dochodowy sam za siebie. Wtedy deklaracji pit 4r nie trzeba składać, a pity wypełnia się na podstawie faktycznych zaliczek zapłaconych w roku podatkowym.
Ten druk pit składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jeżeli ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, deklarację składa się następnego dnia pracującego). Jeżeli działalności płatnik zaprzestał przed tym terminem, deklarację składa się do dnia zaprzestania tej działalności. W przypadku płatników, którzy zawarli umowę aktywizacyjną przed dniem 26 października 2007 r. – formularz pit składa się do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.
UWAGA: W roku 2010 deklarację pit 4r za rok 2010 składa się do 1 lutego 2011; 31 styczeń przypada w niedzielę.
Informację pit 4r płatnik wypełnia również w przypadku, gdy dokonuje na wniosek podatnika złożony do 10 stycznia roku podatkowego rocznego obliczenia podatku (deklaracja pit 40, pit 40a).

Swoje pity podatnik wypełnia na podstawie pit 11. Pit 4r nie trafia do podatnika tak, jak pit 11, który staje się podstawą do wypełnienia deklaracji rocznej – a zatem rocznego rozliczenia pit. Regułą jest, że podatnik może wpisać w formularz pit odpowiednie pozycje właściwie wypełnionej deklaracji pit 11. Najprostsze zeznanie podatkowe na podatek pit będzie się pokrywało z danymi wskazanymi w pit 11, jak również odpowiednio wskazanymi pozycjami pit 4r. Jednak już w przypadku uzyskiwaniu przychodów z wielu umów o pracę koszty uzyskania przychodów należy ograniczyć maksymalnym ich limitem. Podobnie w przypadku wprowadzenia w druki pit ulg, należy odpowiednio obniżyć dochód lub podatek w zależności o rodzaju przysługującej ulgi. Ulgi te nie będą wyszczególnione w pit 4r.